Privatumo pranešimas

Kam skirtas šis privatumo pranešimas ir kita bendroji informacija?

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB „SKUBA" (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas mūsų klientams ir partneriams, bei jų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su Bendrove).

Asmens duomenų valdytojas - UAB „SKUBA“, juridinio asmens kodas 121559428, V.A.Graičiūno 36, LT-02241 Vilnius Lietuva, el. p. BDAR@skuba.lt, tel. 8 52 55 34 60.

Bendrovė pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti ir/ar atnaujinti šio Privatumo pranešimo nuostatas. Privatumo pranešimo pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.skuba.biz dienos.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas),, visų kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Skuba įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, tiekti reikalingų prekių, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai: 

 • sutarčių su klientais (pirkėjais) ir tiekėjais sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove, asmens duomenis);
 • privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas);
 • ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką);
 • elektroninė prekyba, t. y. sutarčių su www.store.skuba.lt klientais (pirkėjais) (juridinių asmenų atstovais) sudarymas ir vykdymas (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį);
 • pretendentų į pareigas asmens duomenų tvarkymas (teisinis pagrindas: pretendento sutikimas);
 • turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas) (teisinis pagrindas – Bendrovės ir Jūsų teisėti interesai);

Jei Jūs dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose mokymuose ir/arba į juos siunčiate savo darbuotojus ar kitus atstovus, Bendrovė Jūsų ir šių asmenų asmens duomenis privalo (gali) tvarkyti tam, kad galėtų Jums suteikti mokymų paslaugas, vesti mokymų dalyvių apskaitą, išrašyti apmokėjimui sąskaitas faktūras, taip pat išduoti mokymų dalyviams sertifikatus (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, taip pat Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas).

Pretendentų į pareigas asmens duomenų tvarkymas

Pretendentas – asmuo, siekiantis įsidarbinti Bendrovėje.

Vykdydami atrankas į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas, mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos Jūs nurodote pildydami anketą, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kitą dokumentą ir pateikdami mums elektroniniu būdu ar atvykdami į Bendrovės buveinę, taip pat duomenis, kuriuos mes galime gauti iš kitų asmenų, siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą.

Asmens duomenys renkami atrankų vykdymo tikslu, Jūsų sutikimu, kurį, prieš pateikiant mums duomenis, galite išreikšti bet kuriuo tinkamu būdu, liudijančiu Jūsų valią.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, šeimyninė padėtis, adresas, mobilus telefonas, el. paštas, išsilavinimo laipsnis, programa, studijų metai, įstaiga, vieta, buvusių darboviečių pavadinimas, laikotarpis dirbant buvusiose darbovietėse, užimamos pareigos buvusiose darbovietėse, atsakomybės, funkcijos iš ankstesnių darboviečių, mokamos užsienio kalbos, jų lygis, asmeninės savybės, pomėgiai, informacija apie seminarus ar kitus kvalifikaciją keliančius pažymėjimus, mokymus (pavadinimas, data, įstaiga), atlyginimo lūkesčiai, kandidato atlikti testai, surinktos rekomendacijos iš buvusių darboviečių, hobis ir kt. susijusi informacija, informacija apie pajamas, atranką vykdančio darbuotojo komentarai / kandidato įvertinimas.

Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte informuoti apie tai šiuos asmenis ir supažindinti juos su šiomis nuostatomis.

Siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą ir gauti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes, mes galime kreiptis į Jūsų buvusius darbdavius (Jus apie tai iš anksto informavę) arba, išskirtiniais atvejais – į esamą darbdavį (tačiau tik gavus Jūsų sutikimą) ir atitinkamai tvarkyti gautą informaciją.

Šiame skyriuje išvardintus Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau negu to reikia pasiekti tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Tuo atveju, jei Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime nedelsiant po atrankos pabaigos arba, jei dėl to sutiksite, duomenis saugosime 5 metus tam, kad ateityje Jums galėtume pateikti darbo pasiūlymus į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas.

Taip pat, sutikimą dėl asmens duomenų rinkimo ir (ar) informavimą dėl asmens duomenų rinkimo kaip įrodymą saugosime 2 metus, skaičiuojant nuo atrankos pasibaigimo dienos; arba Jūsų duoto sutikimo pasibaigimo dienos.

Kiti tikslai, dėl kurių mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis: siekiant galėti nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, galėti patikrinti Jūsų išsilavinimą, galėti patikrinti su Jūsų darbo patirtimi susijusią informaciją ir pan.

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kandidatuodamas dirbti Bendrovėje, sutarties pasirašymo metu, kai pildote anketą, teikiate prašymus ir pan. Tačiau mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų ar specializuotų karjeros socialinių tinklų ir pan.

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti darbo sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose, mes negalėsime Jūsų priimti į darbą ar atlikti kitas funkcijas pagal darbo sutartį.

Kam teikiame ir kiek laiko saugome asmens duomenis?

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir tam tikrais atvejais – Bendrovei priklausančių įmonių (įmonių grupės) darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu, taip pat Bendrovės partneriai, kuriems, siekdami įvykdyti įsipareigojimus Jums, atskirai atvejais perduodame Jūsų užsakymų įvykdymui reikalingus asmens duomenis.

Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas. Vaizdo įrašai, priklausomai nuo stebimos teritorijos/ vidinių patalpų, saugomi iki 70 dienų. Elektroninės prekybos tikslu asmens duomenys tvarkomi trejus metus po paskutinio užsakymo arba trejus metus po registracijos, jei nebuvo užsakymo fakto, bet ne ilgiau nei galioja registracija. Pretendentų asmens duomenis saugome 5 metus nuo duomenų gavimo momento arba nuo mano dalyvavimo darbo pokalbyje.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu, įskaitant el. paštu BDAR@skuba.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Bendrovei, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Bendrovė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kaip Bendrovė rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju Bendrovė užtikrina griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikia prieigą tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Bendrovė prieigą prie asmens duomenų užtikrina tinkamo lygio slaptažodžiais ir sudaro konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl iškilusių klausimų galite kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu BDAR@skuba.lt, telefonu 8 52 55 34 60.